BASE21 B.V.
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETAALVOORWAARDEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) wordt verstaan onder:
Base21 B.V.: de verkoper van Producten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene
voorwaarden
Producten: zaken alsmede diensten.
Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te nemen van Base21 en handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt tot kabelmanagement, onderhoud, advies en inspectie.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Base21 en Opdrachtgever ter zake de levering van Producten alsmede elke aanvulling of
wijziging daarop.

2. Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Base21 en op alle
(overige) tussen de Opdrachtgever en Base21 geldende rechtsbetrekkingen. Eventueel van deze Leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen
dienen in alle gevallen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.

3. Aanbiedingen en overeenkomst
1. Aanbiedingen, welke van Base21 uitgaan, zijn niet bindend. Zij zijn vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts indicatief en niet bindend, behalve
voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende Overeenkomst of een door Base21 ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten
bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven voorbehouden.
3. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging door Base21.
4. De door Base21 uitgebrachte aanbieding alsmede door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, draaiboeken en presentaties blijven haar
eigendom en dienen, indien geen opdracht met Base21 tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Base21 geheel noch ten dele worden gebruikt en/of gekopieerd, dan wel op een andere wijze worden
vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij
Base21 geldende normale werkuren. Het staat Base21 vrij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in geval van levering of montage
buiten de normale werkuren een toeslag op de leverings- en/of montagekosten te berekenen van:
a. 30% op normale werkdagen na 17:00 uur en voor 20:00 uur;
b. 40% op normale werkdagen tussen 20:00 uur en 07:00 uur;
c. 60% op zaterdagen;
d. 100% op zon – en feestdagen.
6. Base21 behoudt zich het recht voor om kosten die in verband met een (eventuele) aanbieding en/of Overeenkomst door Base21 gemaakt
zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4. Prijzen
1. Alle door Base21 gehanteerde prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven.
Tenzij anders overeengekomen zijn de door Base21 in haar offertes of opdrachtbevestigingen aan Opdrachtgever opgegeven prijzen af
fabriek/magazijn.
2. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt en door Base21 de opdracht is
aanvaard, Base21 zorgdragen voor vervoer naar de plaats van bestemming op het terrein en/of in het gebouw van de Opdrachtgever, mits
de betreffende zaken met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder enige belemmering kunnen
worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Base21 berekent voor deze dienst en de montagekosten een minimum bedrag
gelijk aan eenmaal de voorrijkosten en een half manuur.
3. Indien op verzoek van de Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld tot na de leveringsdatum, dan heeft Base21 recht op vergoeding van
de voor haar door dit uitstel respectievelijk door deze bespoediging voortvloeiende kosten.
Uitstel van levering schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Base21 behoudt zich het recht voor om uit de vertraging
voortvloeiende schade te vorderen.
4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere
omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan wel dat Base21 hierdoor extra kosten moet maken, dan komen deze extra uren en kosten voor
rekening van de Opdrachtgever en is Base21 gerechtigd deze uren en kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Wachturen en vertragingen die niet zijn ontstaan naar aanleiding van het eigen handelen van Base21,zullen tegen de geldende tarieven
worden doorberekend.
6. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Base21
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Base21 is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te
brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Base21 redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden,
welke niet aan Base21 kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn. Wijzigingen in
inkoopprijzen, loonkosten, kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale- en overheidslasten en/of andere kosten voor zover
deze betrekking hebben op de overeengekomen prestatie kunnen te allen tijde door Base21 aan de Opdrachtgever worden
doorberekend. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van een overeenkomst wordt gewijzigd, heeft de Opdrachtgever
het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Levering en uitvoering
1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en
worden door Base21 zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn.
Base21 komt door het enkele overschrijden hiervan niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Base21. Bij
overschrijding van deze termijnen zal Base21 tijdig in overleg treden met de Opdrachtgever.
2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af fabriek/magazijn. Base21 heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de
Producten éénmaal af fabriek/magazijn dan wel op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever aan
te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.
3. Base21 behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te facturen.
4. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte Producten op de in artikel 5 lid 2 omschreven plaats en op het
overeengekomen tijdstip. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, dan is Base21 gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de
overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen Producten te vorderen en worden deze Producten geacht door de Opdrachtgever van
Base21 te zijn afgenomen, waarna zij voorrekening en risico van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende
kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Base21 verder toekomende rechten.
5. Annulering van de Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg met en na schriftelijke instemming van Base21 onder de door
Base21 gestelde voorwaarden.

6. Montage
1. Indien opdracht is verstrekt door Opdrachtgever voor montage en Base21 heeft deze opdrachtschriftelijk aanvaard dan wordt geacht dat
deze montagewerkzaamheden kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van Base21
geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden (geheel of ten dele) moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan kan
Base21 de toeslag zoals vermeld in artikel 3 lid 5 in rekening brengen.
2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de Opdrachtgever gezonden tekeningen dan wel op basis van de
door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en door Base21 goedgekeurde lay-out tekeningen. De hierin opgegeven maten en
gegevens dienen door de Opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het
gebouw, waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
a. dat de benodigde werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Base21 behoren, zoals(elektriciens-), hak-, breek-, metsel-, beton-,
stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig voor de geplande leveringstermijn zijn
verricht;
b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, dat de door derden of klant aan te leveren materialen aanwezig zijn in de
buurt van de betreffende werklocatie, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. dat de aangevoerde Producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen
worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden en de Opdrachtgever dienen een ongestoorde voortgang van het transport door het
gebouw en/of de aaneengesloten montage niet te verhinderen;
d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde Producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten
ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze Producten en gereedschappen. Als de Opdrachtgever nalatig isin het nakomen van de
hiervoor omschreven verplichtingen, is Base21 gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de meerkosten die voor
haar ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing van montagemateriaal of gereedschap of een oorzaak, waarvoor Base21 niet
verantwoordelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk
is. Ten aanzien van de extra arbeidsuren en kosten in verband met deze verlenging is artikel 4 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van Producten of gereedschappen van Base21, haar werknemers en de door haar
ingeschakelde derden, alsmede voor vermissing hiervan, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Base21.

7. Proefopstellingen
1. Indien zulks door de Opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van Producten in een door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte
met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de Opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
3. Base21 heeft het recht om de Opdrachtgever een percentage van de cataloguswaarde van de betrokken Producten in rekening te
brengen.
4. In het geval dat de Opdrachtgever de Producten wenst te behouden, zullen deze door Base21 alsnog in rekening worden gebracht, waarbij
de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3 op het voor de Producten verschuldigde bedrag in mindering zal worden gebracht.
5. De Opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de Producten tot
ten hoogste de cataloguswaarde van de betrokken Producten.

8. Projectadvies
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van
tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, voor rekening van de
Opdrachtgever.
2. Met betrekking tot (project)adviezen geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting en dat deze door Base21 naar beste weten en
kunnen worden uitgewerkt op basis van de geldende product specificaties.

9. Facturering & Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden: exclusief BTW:
a. 30% bij de opdrachtbevestiging;
b. 70% zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden;
c. in alle gevallen zal het gehele bedrag worden gefactureerd wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de afname van een (deel)levering.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door Base21 aangegeven wijze binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder verrekening uit welke hoofde dan ook.
3. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een
gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt
berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van €200,- (zegge:
tweehonderd euro). Base21 is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zinnen bedoelde
bedragen/percentages te boven gaan.
5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
6. Indien en voor zover er volgens de Opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of
zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten kenbaar
zijn gemaakt.
7. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Base21 terstond en in de door Base21 gewenste vorm zekerheid te stellen en
deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Opdrachtgever. Zolang de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Base21
gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

10. Eigendomsvoorbehoud
1. Aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Base21, zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen door de
Opdrachtgever aan Base21 uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van
tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, volledig aan Base21 heeft voldaan.
2. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 5 lid 2. In geval van
uitgestelde levering conform artikel 4 lid 3 gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de
oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden.
3. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan is Opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen
be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Behoudens het hiervoor bepaalde,
mag Opdrachtgever deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
4. Op afgeleverde Producten die in eigendom van de Opdrachtgeverzijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden,
behoudt Base21 zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van alle
vorderingen die Base21 dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. Base21 is te allen tijde gerechtigd en
wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten
(waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook
namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Base21 aan deze verpanding onverwijld zijn
medewerking te verlenen.
5. De Opdrachtgever is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Base21 op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle
aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen,zodra Base21 te kennen
geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid
van de vorderingen van Base21 tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 4 van dit artikel zijn van toepassing.
6. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Base21 tekortschiet of Base21 goede grond heeft te
vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Base21 gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de
Opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden
gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de
terugneming gevallen kosten.

11. Reclamering en garantie
1. Reclamering inzake zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering
middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Base21 te melden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever
onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 bedoelde garantietermijn, middels een
schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Base21 te melden.
2. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door Base21 van het beroep op garantie, Base21 in staat te stellen de desbetreffende
zaak te onderzoeken.
3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Base21 ter zake van de betreffende gebreken.
Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
4. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Base21 in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor
de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de
levering zoals deze op grond van artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden, met uitzondering van alle door Base21 van derden betrokken
Producten en/of onderdelen waarvoor Base21 dezelfde garantie verstrekt als die welke Base21 van haar toeleverancier ontvangt, met een
maximum van 12 maanden.
5. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
montage/installatie door Base21. Indien montage/installatie van het product door Base21 plaatsvindt, gaan de in de lid 1 bedoelde termijnen
in op de dag dat de montage/installatie door Base21 is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt
indien 12 maanden na levering volgens artikel 5 lid 2 zijn verstreken.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door de Opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het
voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden en/of de Opdrachtgever;
d. een te hoge spanning op het elektriciteitsnetwerk van Opdrachtgever, bijv. door het ontbreken van een overspanningsbeveiliging;
e. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
f. in overleg met of op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever aangewende materialen en/of zaken dan wel door of namens de
Opdrachtgever aangeleverde dan wel ter bewerking verstrekte materialen en/of zaken;
g. op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepaste werkwijzen en constructies.
7. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Base21 gesloten
Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Base21 met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten
tot enige garantie gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Base21 tot demontage, reparatie
of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8. Indien Base21, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen
onderdelen/Producten haar eigendom.
9. Indien Base21 onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft
vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘ tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij
de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Base21, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid
voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten
ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in
stand laat.

12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Base21 is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Base21, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid
zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle
aansprakelijkheid van Base21, zoals voor (doch niet beperkt tot) bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig
beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
3. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Base21 niet aansprakelijk voor enig gebrek in
de levering van de Producten die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven gegevens.
4. Base21 is evenmin aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of
vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens; beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter
beschikking gestelde grondstoffen, half fabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
5. Indien Base21, zonder voor de montage van de Producten een opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand – van
welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever vrijwaart Base21 respectievelijk stelt Base21 schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de
schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Base21 in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
7. Base21 is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten voor de Opdrachtgever, alsmede voor enige door het gebruik van
Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de Opdrachtgever op een andere wijze worden gebruikt of voor een
andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de product specificaties.
8. Base21 is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen
worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van Base21 voorziet.
9. De aansprakelijkheid van Base21 veroorzaakt doortekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat Base21 in rekening heeft gebracht bij de Opdrachtgever ter zake van de levering van de
Producten alsmede tot het bedrag dat door een verzekeraar onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd.

13. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. In geval van overmacht heeft Base21 het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of derden,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Base21
2. overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van Base21 liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene
omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke
omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand,
natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen, alsmede
het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie Producten worden ontvangen.

14. Opschorting, ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Base21 gesloten Overeenkomst voortvloeiende
verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens
Base21 te voldoen, is Base21 gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het
recht om de gesloten Overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel aan hem de keuze om de nakoming van zijn verplichting op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.
Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

15. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Base21 jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband
met de uitvoering van de Overeenkomstschade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige
situaties in diens organisatie en zal Base21 schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van Base21 mochten
komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens Base21 voor de door Base21 ten behoeve van de Opdrachtgever
geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

16. Bewijs
Behoudenstegenbewijszijn ten aanzien van de (uitvoering van de)Overeenkomst de administratieve gegevens van Base21 beslissend.

17. Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Maastricht, behoudens de bevoegdheid van partijen om een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander
arrondissement.

18. Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarin deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval
van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk
overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

19. Geheimhouding
Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de Overeenkomst, als na
beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband
met de aanbieding en Overeenkomst ter kennis komt.

Base21B.V.
Pascal Visschersstraat 21
6174 RB Sweikhuizen
Versie augustus 2017